Nexus Reform logo

Användarvillkor

Generellt

Denna webbplats (”Sidan”) ägs och drivs av Nexus Reform AB med verksamhet som ”nexusreform.co” (”FÖRETAGET”, ”vi” eller ”oss”). Genom att använda Sidan samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor samt att använda Sidan i enlighet med dessa Användarvillkor, vår Integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor och bestämmelser som kan gälla för specifika avsnitt av Sidan eller för produkter och tjänster som är tillgängliga genom Sidan eller från FÖRETAGET. Att få tillgång till Sidan, på vilket sätt som helst, vare sig det är automatiserat eller på annat sätt, utgör användning av Sidan och ditt samtycke att vara bunden av dessa Användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor eller införa nya villkor för användning av Sidan, från tid till annan, och i så fall kommer vi att publicera de reviderade Användarvillkoren på denna webbplats. Genom att fortsätta använda Sidan efter att vi har publicerat sådana ändringar godkänner du Användarvillkoren i den ändrade formen.

Immaterialrätter

Vår begränsade licens till dig

Denna webbplats och alla material som finns tillgängliga på webbplatsen är vår eller våra samarbetspartners och/eller licensgivares egendom och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättighetslagar. Webbplatsen tillhandahålls uteslutande för din personliga icke-kommersiella användning. Du får inte använda webbplatsen eller materialen som finns tillgängliga på webbplatsen på ett sätt som utgör intrång i våra rättigheter eller som inte har auktoriserats av oss. Mer specifikt får du inte ändra, kopiera, reproducera, publicera om, ladda upp, posta, sända, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera på något sätt eller i något medium (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) något material från webbplatsen. Du får dock från tid till annan ladda ner och/eller skriva ut en kopia av enskilda sidor på webbplatsen för din personliga, icke-kommersiella användning, under förutsättning att du behåller alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden intakta.

Din licens till oss

Genom att posta eller skicka in material (inklusive, utan begränsning, kommentarer, blogginlägg, Facebook-inlägg, foton och videor) till oss via webbplatsen, internetgrupper, sociala medieplattformar eller till någon av våra medarbetare via e-post, text eller på annat sätt, försäkrar du: (i) att du är ägaren till materialet eller att du gör din postning eller inlämning med ägarens uttryckliga samtycke; och (ii) att du är tretton år eller äldre. Dessutom, när du skickar in, e-postar, textar, levererar eller postar något material ger du oss och alla som är auktoriserade av oss en avgiftsfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad, världsomspännande licens att använda, kopiera, modifiera, överföra, sälja, utnyttja, skapa härledda verk från, distribuera och/eller offentligt framföra eller visa sådant material, helt eller delvis, på något sätt eller medium, nu känt eller senare utvecklat, i vilket syfte som helst. Ovanstående licens inkluderar rätten att utnyttja alla äganderätter i sådana inlägg eller inskick, inklusive, men inte begränsat till, rättigheter enligt upphovsrätt, varumärkesrätt, tjänstemärkesrätt eller patentlagar under någon relevant jurisdiktion. Dessutom ger du oss och alla som är auktoriserade av oss rätten att identifiera dig som författaren till något av dina inlägg eller inskick genom namn, e-postadress eller användarnamn, som vi anser lämpligt.

Du erkänner och samtycker till att bidrag som ursprungligen skapats av dig för oss ska anses vara ett 'verk som skapas på beställning' när arbetet utförs inom ramen för definitionen av ett sådant verk enligt svensk upphovsrättslag, som ändrats. Som sådant kommer upphovsrätten till dessa verk att tillhöra FÖRETAGET från det att de skapades. FÖRETAGET kommer således att anses som författare och ensam ägare till dessa verk och har rätten att utnyttja samtliga resultat och intäkter i alla medier, nu kända eller senare utformade, över hela universum, i evighet, på alla språk, enligt FÖRETAGETS beslut. Om några av resultaten och intäkterna av dina inlämnade bidrag inte anses vara 'verk som skapas på beställning' enligt svensk upphovsrättslag, som ändrats, så överlåter du härmed, utan extra kompensation, och ohävbart till FÖRETAGET samtliga äganderättigheter, inklusive, men inte begränsat till, samtliga upphovsrätter och varumärken i hela universum, i evighet, i varje medium, vare sig nu känt eller senare utformat, till sådant material och all rätt, titel och intresse i och till samtliga sådana äganderättigheter i varje medium, vare sig nu känt eller senare utformat, i evighet, över hela universum. Eventuellt inlämnat material som är reproduktioner av tidigare arbeten av dig kommer att vara delägda av oss.

Du erkänner att FÖRETAGET har rätten, men inte skyldigheten, att använda och visa alla slags inlägg eller bidrag, och att FÖRETAGET kan välja att upphöra med användning och visning av sådana material (eller någon del därav), när som helst av vilken anledning som helst. Begränsningar för Länkning och Inramning. Du får etablera en hypertextlänk till webbplatsen, så länge länken inte påstår eller antyder någon form av sponsring av din webbplats av oss eller av webbplatsen. Dock får du inte, utan vårt tidigare skriftliga tillstånd, rama in något innehåll på webbplatsen eller inkludera något av vårt material, innehåll eller immateriella egendom i en annan webbplats eller annan tjänst.

Förbehåll

På hela webbplatsen kan vi tillhandahålla länkar och hänvisningar till internetsidor som underhålls av tredje parter. Vår länkning till sådana tredjeparts webbplatser innebär inte en godkännande eller sponsring av sådana webbplatser, eller information, produkter eller tjänster som erbjuds på eller genom dessa webbplatser. Dessutom driver eller kontrollerar varken vi eller samarbetspartners någon information, produkter eller tjänster som tredje parter kan tillhandahålla på eller genom webbplatsen, eller på webbplatser länkade till av oss på webbplatsen.

Om tillämpligt, är åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll uttryckt eller tillgängliggjord av tredje parter, inklusive informationstillhandahållare, dessa författares eller distributörers egna och inte företagets. Varken företaget eller någon tredje parts informationsleverantör garanterar korrektheten, fullständigheten eller användbarheten hos något innehåll. Dessutom varken stödjer företaget eller ansvarar för korrektheten och pålitligheten hos någon åsikt, råd eller uttalande som görs på någon av webbplatserna av någon annan än en auktoriserad företrädare för företaget i tjänst.

INFORMATIONEN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN OCH AV FÖRETAGET SAMT EVENTUELLA TREDJE PARTERS WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS 'SOM DE ÄR' OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN MEST FULLSTÄNDIGA UPPFATTNINGEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, AVSTÅR VI FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGON AV DESS FUNKTIONER KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA ELLER FELEFRITT, ATT BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT NÅGON DEL AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ANSLAGSTAVLOR, ELLER SERVERNA SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG, ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

VI GER INGEN GARANTI ELLER GÖR NÅGRA UTTALANDEN GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER PÅ TREDJE PARTERS WEBBPLATSER VAD GÄLLER DERAS RIKTIGHET, NOGGRANNHET, AKTUALITET, PÅLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

Du samtycker alltid till att försvara, friköpa och hålla FÖRETAGET, dess samarbetspartners, deras efterträdare, överlåtare, uppdragstagare och licensinnehavare samt deras respektive moder- och dotterbolag, agenter, medarbetare, tjänstemän, direktörer, aktieägare och anställda gentemot alla krav, rättegångsföringar, skador, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga avgifter och kostnader, som uppstår till följd av eller är relaterade till din överträdelse av någon skyldighet, garantiförbindelse eller representation som anges här.

Onlinehandel

Vissa avsnitt på webbplatsen kan tillåta dig att köpa olika typer av produkter och tjänster online som tillhandahålls av tredje parter. Vi ansvarar inte för kvaliteten, noggrannheten, aktualiteten, pålitligheten eller någon annan aspekt av dessa produkter och tjänster. Om du gör ett köp från en handlare på webbplatsen eller på en webbplats som är länkad från webbplatsen, kan informationen som samlas in under ditt besök i den handlarens onlinebutik eller webbplats, och den information som du ger som en del av transaktionen, såsom ditt kreditkortsnummer och kontaktinformation, samlas in av både handlaren och oss. En handlare kan ha sekretess- och dataskyddspraxis som skiljer sig från våra. Vi har ingen ansvarighet eller skyldighet för dessa oberoende policys. Dessutom kan du när du köper produkter eller tjänster på eller genom webbplatsen vara underkastad ytterligare villkor som specifikt gäller för ditt köp eller användning av sådana produkter eller tjänster. För mer information om en handlare, dess onlinebutik, dess sekretesspolicy och/eller eventuella ytterligare villkor som kan gälla, besök handlarens webbplats och klicka på dess informationslänkar eller kontakta handlaren direkt. Du frigör oss och våra samarbetspartners från alla skador som du åsamkas och går med på att inte framställa några anspråk mot oss eller dem som uppstår från ditt köp eller användning av några produkter eller tjänster som erbjuds av tredje parter via webbplatsen.

Din medverkan, korrespondens eller affärsrelationer med någon tredje part som hittas på eller genom vår webbplats, gällande betalning och leverans av specifika varor och tjänster, samt alla andra villkor, förhållanden, representationer eller garantier som är associerade med sådana transaktioner, är enbart mellan dig och den tredje parten. Du samtycker till att FÖRETAGET inte ska vara ansvarigt eller ha något ansvar för någon förlust, skada eller andra frågor av något slag som uppstår som ett resultat av sådana affärstransaktioner.

Du samtycker att vara ekonomiskt ansvarig för alla köp som görs av dig eller någon som agerar på ditt uppdrag genom webbplatsen. Du samtycker att använda webbplatsen och att köpa tjänster eller produkter genom webbplatsen endast för äkta, icke-kommersiella ändamål. Du samtycker också att inte göra några köp i spekulativt, falskt eller bedrägligt syfte, eller i syfte att förutse efterfrågan på en särskild produkt eller tjänst. Du samtycker att endast köpa varor eller tjänster för dig själv eller för en annan person som du lagligen är tillåten att göra så för. När du gör ett köp för en tredje part som kräver att du skickar den tredje partens personuppgifter till oss eller en handlare, intygar du att du har erhållit det uttryckliga samtycket från sådan tredje part att tillhandahålla den tredje partens personuppgifter.

Ditt köp är endast för personligt bruk. Delning av inköp är inte tillåtet och kommer att anses som oauktoriserad användning, ett intrång i vår upphovsrättsskyddade material och kan medföra ansvar för överträdelse.

Om betalning för en kurs nekas kommer vårt system automatiskt att inaktivera åtkomsten till vårt premiummaterial. (Vi förstår. Detta inträffar vanligtvis när ett kreditkort går ut.) Vi vill hjälpa till att återställa din åtkomst, så vi kommer att göra varje försök att kontakta dig för att hjälpa till att lösa detta problem. När faktureringsproblemet är löst kommer vi att återställa åtkomsten.

Interaktiva funktioner

Denna webbplats kan inkludera olika funktioner, såsom anslagstavlor, webbloggar, chattrum och e-posttjänster, som möjliggör återkoppling till oss och realtidsinteraktion mellan användare, samt andra funktioner som låter användare kommunicera med varandra. Ansvaret för vad som publiceras på anslagstavlor, webbloggar, chattrum och andra allmänna postningsområden på webbplatsen, eller skickas via några e-posttjänster på webbplatsen, ligger hos varje användare – du är ensam ansvarig för materialet du publicerar eller skickar. Vi kontrollerar inte meddelanden, information eller filer som du eller andra kan tillhandahålla via webbplatsen. Det är en förutsättning för din användning av webbplatsen att du inte:

● Begränsa eller förhindra någon annan användare från att använda och njuta av webbplatsen.

● Använda webbplatsen för att låtsas vara någon annan person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt förfalska din anknytning till en person eller enhet.

● Störa eller avbryta några servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla webbplatsen eller dess funktioner, eller bryta mot några krav, procedurer, policys eller regler för de nätverk vi använder för att tillhandahålla webbplatsen.

● Använda webbplatsen för att starta eller uppmuntra andra att begå olagliga aktiviteter eller orsaka skada på person eller egendom.

● Skaffa obehörig åtkomst till webbplatsen, något konto, datorsystem eller nätverk kopplat till denna webbplats, genom medel som hacking, lösenordsutvinning eller andra otillåtna metoder.

● Skaffa eller försök skaffa något material eller information genom några medel som inte avsiktligt gjorts tillgängliga genom denna webbplats.

● Använda webbplatsen för att posta eller överföra någon olaglig, hotande, kränkande, förtalig, ärekränkande, obscen, vulgär, pornografisk, obscen eller oanständig information av något slag, inklusive utan begränsning några överföringar som utgör eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

● Använda webbplatsen för att posta eller överföra information, programvara eller annat material som kränker eller överträder andras rättigheter, inklusive material som utgör en integritetskränkning eller kränkning av publicitetsrättigheter, eller som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan äganderätt, eller härledda verk i samband med detta, utan att först erhålla tillstånd från ägaren eller rättighetshavaren.

● Använda webbplatsen för att posta eller överföra någon information, programvara eller annat material som innehåller ett virus eller annan skadlig komponent.

● Använda webbplatsen för att posta, överföra eller på något sätt utnyttja någon information, programvara eller annat material i kommersiellt syfte eller som innehåller reklam.

● Använda webbplatsen för att annonsera eller vädja till någon att köpa eller sälja produkter eller tjänster, eller att göra donationer av något slag, utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

● Samla in e-postadresser eller annan personlig information som har lagts upp av andra användare på webbplatsen i syfte att marknadsföra.

FÖRETAGET kan vara värd för meddelandetavlor, chattar och andra offentliga forum på sina webbplatser. Användare som inte följer villkoren i detta avtal kan bli utkastade från och nekade fortsatt åtkomst till meddelandetavlor, chattar eller andra offentliga forum i framtiden. FÖRETAGET eller dess utsedda agenter kan när som helst ta bort eller ändra innehåll som skapats av användare av någon anledning. Meddelandetavlor, chattar och andra offentliga forum är avsedda att fungera som diskussionscentra för användare och prenumeranter. Information och innehåll som publiceras inom dessa offentliga forum kan tillhandahållas av FÖRETAGETS personal, FÖRETAGETS externa medarbetare eller användare som inte är anslutna till FÖRETAGET, varav vissa kan använda anonyma användarnamn. FÖRETAGET förnekar uttryckligen allt ansvar och godkännande och lämnar ingen garanti om giltigheten av någon åsikt, råd, information eller uttalande som görs eller visas i dessa forum av tredje parter, och vi är inte ansvariga för några fel eller försummelser i sådana inlägg, eller för hyperlänkar som är inbäddade i meddelanden. Under inga omständigheter kommer vi, våra dotterbolag, leverantörer eller agenter att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av att du förlitar dig på information som erhålls genom dessa forum. Åsikterna som uttrycks i dessa forum är enbart deltagarnas åsikter och speglar inte åsikterna hos FÖRETAGET eller något av dess dotterbolag eller samarbetspartners.

FÖRETAGET har ingen skyldighet alls att övervaka något av innehållet eller inläggen på meddelandetavlor, chattar eller andra offentliga forum på webbplatserna. Du erkänner emellertid och samtycker till att vi har den absoluta rätten att övervaka dessa på vårt eget gottfinnande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra, redigera, vägra att publicera eller ta bort några inlägg eller innehåll, helt eller delvis, av vilken anledning som helst och att lämna ut sådant material och de omständigheter som omger deras överföring till tredje part för att uppfylla gällande lag, reglering, rättslig process eller myndighetsförfrågan samt för att skydda oss själva, våra kunder, sponsorer, användare och besökare.

Ibland inkluderar vi tillgång till en onlinegemenskap som en del av våra program. Vi vill att varje enskild medlem ska bidra med värde till gruppen. Vårt mål är att göra din gemenskap till den mest värdefulla gemenskapen som du är medlem i. Därför förbehåller vi oss rätten att ta bort vem som helst när som helst. Detta gör vi sällan, men vi vill låta dig veta hur seriöst vi tar våra gemenskaper.

Registrering

För att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen kan vi be dig att lämna viss demografisk information, inklusive ditt kön, födelseår, postnummer och land. Dessutom, om du väljer att registrera dig för en särskild funktion på webbplatsen, som chattar, webbloggar eller anslagstavlor, kan du också bli ombedd att registrera dig hos oss på den tillhandahållna formuläret, och en sådan registrering kan kräva att du lämnar personligt identifierbar information, som ditt namn och din e-postadress. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt anvisningarna i webbplatsens registreringsformulär. Om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig eller ofullständig har vi rätt att avstänga eller avsluta ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller en del av den). Vår användning av all personligt identifierbar information som du lämnar till oss som en del av registreringsprocessen regleras av villkoren i vår sekretesspolicy.

Lösenord

För att använda vissa funktioner på webbplatsen behöver du ett användarnamn och lösenord, som du får genom webbplatsens registreringsprocess. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för lösenordet och kontot, och ansvarar för alla aktiviteter (antingen av dig eller av andra) som inträffar under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller något annat säkerhetsbrott, och att se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Vi kan inte och kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte skyddar ditt lösenord eller kontoinformation.

Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSEELSER, SKALL VI, VÅRA DOTTERBOLAG OCH MODERBOLAG ELLER AFFILIATES VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDFÖRLUSTER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, INKLUSIVE VÅR KOMMUNIKATION, BLOGGAR, KOMMENTARER FRÅN ANDRA, BÖCKER, E-POST, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN ELLER GENOM OSS PÅ NÅGOT SÄTT, ÄVEN OM VI FÖRE HAND INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. (EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADEKATEGORIER, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLA FÖR DIG. I SÅDANA STATER BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR OCH ANSVARET FÖR VÅRA DOTTERBOLAG OCH MODERBOLAG ELLER AFFILIATES TILL DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT SÅDAN STATSLAG.) DU ERKÄNNER SPECIFIKT OCH SAMTYCKER TILL ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRTAL, STÖTANDE ELLER OLÄGLIG BETEENDE AV NÅGON ANVÄNDARE. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN, NÅGOT MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN, ELLER MED NÅGON AV WEBBPLATSENS VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, ÄR DITT ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONERING ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH/ELLER MATERIALEN.

COMPANY ÄR INTE EN INVESTERINGSRÅDGIVNINGSTJÄNST, ÄR INTE EN INVESTERINGSRÅDGIVARE OCH GER INTE PERSONLIG FINANSRÅDGIVNING ELLER FUNGERAR SOM EN FINANSRÅDGIVARE.

VI EXISTERAR ENDAST FÖR UTBILDNINGSSYFTE, OCH DE MATERIAL OCH INFORMATION SOM FINNS HÄR OCH I VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER ÄR ENDAST FÖR ALLMÄN INFORMATIVT SYFTE. INGEN AV DE INFORMATIONER VI TILLHANDAHÅLLER ÄR AVSEDD SOM INVESTERINGS-, SKATTE-, REDOVISNINGS- ELLER JURIDISKT RÅD, SOM ETT ERBJUDANDE ELLER UPPMANING TILL ATT KÖPA ELLER SÄLJA, ELLER SOM EN REKOMMENDATION ELLER SPONSORERING AV NÅGOT FÖRETAG, VÄRDEPAPPER ELLER FOND. VÅR INFORMATION SKA INTE ANVÄNDAS FÖR ATT GENOMFÖRA TRANSAKTIONER MED VÄRDEPAPPER ELLER ANDRA INVESTERINGAR.

VI ERBJUDER ELLER TILLHANDAHÅLLER INTE SKATTE-, JURIDISK ELLER INVESTERINGSRÅDGIVNING OCH DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT KONSULTERA SKATTE-, JURIDISKA ELLER FINANSIELLA PROFESSIONELLA INNAN DU AGERAR PÅ NÅGON INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS.

DENNA WEBBPLATS UTVECKLAS KONTINUERLIGT OCH FÖRETAGET GER INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UNDERFÖRSTÅDD ELLER UTTRYCKLIG, VAD GÄLLER DESS NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE.

DU erkänner och samtycker till att ingen framställning har gjorts av FÖRETAGET ELLER DESS AFFILIATES och förlitat sig på beträffande framtida inkomst, utgifter, försäljningsvolym eller potentiell lönsamhet som kan härröra från deltagande i DETTA PROGRAM.

Avslutning

Vi kan avbryta eller avsluta din rätt att använda webbplatsen eller någon del av webbplatsen när som helst utan förvarning. Vid avbokning eller avslutning är du inte längre auktoriserad att komma åt den del av webbplatsen som påverkas av sådan avbokning eller avslutning. Begränsningarna som påläggs dig med avseende på material som laddas ner från webbplatsen samt friskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges i dessa användarvillkor kommer att bestå.

Återbetalningspolicy

Ditt köp av en produkt, tjänst eller biljett till en händelse kan eller kan inte inkludera möjlighet till återbetalning. Varje specifik produkt, tjänst, händelse eller kurs kommer att ange sin egen återbetalningspolicy.

Övrigt

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och eventuell tvist ska vara föremål för bindande skiljeförfarande i Sverige. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte genomförbar, ska den bestämmelsen anses kunna brytas ut från detta avtal och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av några kvarvarande bestämmelser.

Vid eventuella tvister följer vi ARNs rekommendationer.

Ansvarsfriskrivning

Även om det är mycket osannolikt, kan denna policy ändras när som helst enligt vårt eget gottfinnande. Om vi skulle uppdatera denna policy kommer vi att publicera uppdateringarna på denna sida på vår webbplats.

Om du har några frågor eller farhågor angående våra användarvillkor, vänligen skicka dem till: kontakt@nexusreform.co

Vill du veta lite mer? Låt oss ta en digital kaffe!

Kontakta oss

073-516 98 32

kontakt@nexusreform.co

Kontakta oss

073-516 98 32

kontakt@nexusreform.co

Copyright © 2024 Nexus Reform AB. All rights reserved